Зеленият мир!

Конкурси

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се в Обект № 1514, отдели/подотдели 67-и, 68-и, 107-г, попадащ на територията на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Витошко-Студена” до краен потребител на територията на ТП „ДЛС Витошко-Студена” „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се в Обект № 1514, отдели/подотдели 67-и, 68-и, 107-г, попадащ на територията на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Витошко-Студена” до краен потребител на територията на ТП „ДЛС Витошко-Студена” ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ