Зеленият мир!

Горска сертификация

ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС ВИТОШКО–СТУДЕНА
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на ТП ДЛС Витошко-Студена
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДЛС ВИТОШКО- СТУДЕНА“ през 2022 г.
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС Благоевград“
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДЛС Витошко- Студена“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДЛС Витошко - Студена
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територията на ТП ДЛС Витошко-Студена, в които е предвидено ползване през 2022 г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния
АНАЛИЗ на резултатите от проведения мониторинг в ТП ДЛС Витошко - Студена през 2021 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателни екелогични и социални външни ефекти от горскостопанската дейност
Извадка от годишен план ТП „ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА“ -2018 година
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДЛС Витошко - Студена
Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Витошко - Студена
Анализ на екологичните стойности на територията на ТП “ДЛС Витошко- Студена” и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДЛС ВИТОШКО- СТУДЕНА“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС Витошко-Студена
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДЛС Витошко- Студена“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДЛС Витошко-Студена срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности