Зеленият мир!

Документи-ТП-ДГС-Витошко-Студена

Планирано ползване на недървесни горски продукти по ГСП на територията на ТП ДЛС Витошко Студена
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Витошко - Студена за 2024г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Витошко - Студена за 2023г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Витошко - Студена за 2021г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Витошко - Студена за 2021г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Витошко - Студена за 2019г.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Витошко - Студена за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Витошко - Студена за 2017г.