Зеленият мир!

Новини и актуална информация

Важно

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДЛС ВитошкоСтудена“

Държавно ловно стопанство „Витошко-Студена“ е основано през 1967 г.

Разположено е по югозападните склонове на планината Витоша.

Надморската височина варира от 850 до 2290 м. Релефът е с изразен субалпийски характер във високите части и с характерни широки плата в по-ниските части.

В района се намират изворите на реките Струма и Палакария, както и язовир „Студена“. Стопанството е само на 30 км от София. 

Общата площ на държавните горски територии е 9898 ха и те почти изцяло попадат в обхвата на Природен парк „Витоша“, който е защитена зона по „Натура 2000“.

Лесистостта е 54%. Преобладават естествените широколистни гори от бук, цер, зимен дъб и габър.

Иглолистните гори са съставени основно от бял бор и черен бор, а във високите части се срещат смърч, бяла мура и клек.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 10 120 куб.м.

Екологичните условия и добрата хранителна база благоприятстват развъждането на дива свиня, сърна, благороден елен, елен лопатар, муфлон, заек, яребица, фазан.

Срещат се още мечка, вълк, лисица, белка, дива котка, язовец, видра.

Най-добрите отстреляни трофеи за района на стопанството са от:

  • Благороден елен – 246,81 точки по CIC;
  • Елен лопатар – 202,8 точки по CIC;
  • Глиган – 140,85 точки по CIC;
  • Муфлон – 232,30 точки по CIC;
  • Сръндак – 132 точки по CIC;
  • Вълк – 142 точки по CIC.

В стопанството са създадени 3 бази за интензивно стопанисване на едър дивеч с обща площ от 1080 ха, както и пункт за събиране и производство на месни заготовки от дивечово месо.

Горните течения на реките са естествено зарибени с местна балканска пъстърва.

По средните и долните течения най-често се лови американска пъстърва.

Близкият язовир „Студена” е зарибен интензивно с шаран, каракуда и речен кефал. 

На територията на стопанството има регистрирани пет вековни дървета, най-старото от които е 441-годишен цер в местността Св. Петър в района на с. Ярлово.

Сред забележителностите на района са Черни връх (2290 м н.в.), най-високият връх на Витоша, както и няколко обекта в Боснешкия карстов район: най-дългата пещера в страната Духлата (над 18 км), кар - стовите извори Врелото и Попов чучур и др.

В с. Боснек може да се види църквата „Св. Теодор Стратилат“ (1866 г.) и малката каменна църква „ Св. св. Козма и Дамян“ (1878 г.), известна с олтарните си маси (жертвеници), донесени от древно тракийско светилище

Адрес:с. Кладница 2347, Област Перник

Ловен дом: 0889 191 712- Цветанка Тодорова

Администрация : 0886899026- Владимир Панайотов

e-mail :  tpdlsvitoshkostudena@gmail.com

dlsvitoshko@abv.bg

https://dls-vitoshko-studena.uzdp.bg

Виж още