Зеленият мир!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДЛС ВитошкоСтудена“

Държавно ловно стопанство „Витошко-Студена“ е основано през 1967 г.

Разположено е по югозападните склонове на планината Витоша.

Надморската височина варира от 850 до 2290 м. Релефът е с изразен субалпийски характер във високите части и с характерни широки плата в по-ниските части.

В района се намират изворите на реките Струма и Палакария, както и язовир „Студена“. Стопанството е само на 30 км от София. 

Общата площ на държавните горски територии е 9898 ха и те почти изцяло попадат в обхвата на Природен парк „Витоша“, който е защитена зона по „Натура 2000“.

Лесистостта е 54%. Преобладават естествените широколистни гори от бук, цер, зимен дъб и габър.

Иглолистните гори са съставени основно от бял бор и черен бор, а във високите части се срещат смърч, бяла мура и клек.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 10 120 куб.м.

Екологичните условия и добрата хранителна база благоприятстват развъждането на дива свиня, сърна, благороден елен, елен лопатар, муфлон, заек, яребица, фазан.

Срещат се още мечка, вълк, лисица, белка, дива котка, язовец, видра.

Най-добрите отстреляни трофеи за района на стопанството са от:

  • Благороден елен – 246,81 точки по CIC;
  • Елен лопатар – 202,8 точки по CIC;
  • Глиган – 140,85 точки по CIC;
  • Муфлон – 232,30 точки по CIC;
  • Сръндак – 132 точки по CIC;
  • Вълк – 142 точки по CIC.

В стопанството са създадени 3 бази за интензивно стопанисване на едър дивеч с обща площ от 1080 ха, както и пункт за събиране и производство на месни заготовки от дивечово месо.

Горните течения на реките са естествено зарибени с местна балканска пъстърва.

По средните и долните течения най-често се лови американска пъстърва.

Близкият язовир „Студена” е зарибен интензивно с шаран, каракуда и речен кефал. 

На територията на стопанството има регистрирани пет вековни дървета, най-старото от които е 441-годишен цер в местността Св. Петър в района на с. Ярлово.

Сред забележителностите на района са Черни връх (2290 м н.в.), най-високият връх на Витоша, както и няколко обекта в Боснешкия карстов район: най-дългата пещера в страната Духлата (над 18 км), кар - стовите извори Врелото и Попов чучур и др.

В с. Боснек може да се види църквата „Св. Теодор Стратилат“ (1866 г.) и малката каменна църква „ Св. св. Козма и Дамян“ (1878 г.), известна с олтарните си маси (жертвеници), донесени от древно тракийско светилище

Адрес:с. Кладница 2347, Област Перник

Ловен дом: 0889 191 712- Цветанка Тодорова

Администрация : 0886899026- Владимир Панайотов

e-mail :  tpdlsvitoshkostudena@gmail.com

dlsvitoshko@abv.bg

https://dls-vitoshko-studena.uzdp.bg

Виж още